ห้องทามารีน


 • มีขนาดความกว้าง 18.6 * 29.3 * 8
 • ขนาดของเวที 3.6*7.4*0.7
 • ขนาดความกว้างของฉากหลัง 3 *7.40
 • แบบ Theater Style จุ 700 ท่าน
 • แบบ Classroom Style จุ 350 ท่าน
 • แบบ U-Shape จุ 300 ท่าน

อุปกรณ์ สำหรับงานสัมมนา :

 • ข้อความโฟมบนเวที
 • WI-FI
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์และจอภาพ
 • กระดาษ+ดินสอ
 • โต๊ะวิทยากร
 • ไมโครโฟน
 • ฟลิบชาร์ท

ห้องไซตูน


 • ขนาดความกว้าง 15*20*8
 • ขนาดของเวที 2.5*6*0.5
 • ขนาดความกว้างของฉากหลัง 3 *6.20
 • แบบ Theater Style จุ 230 ท่าน
 • แบบ Classroom Style จุ 140 ท่าน
 • แบบ U-Shape จุ 140 ท่าน

อุปกรณ์ สำหรับงานสัมมนา :

 • ข้อความโฟมบนเวที
 • WI-FI
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์และจอภาพ
 • กระดาษ+ดินสอ
 • โต๊ะวิทยากร
 • ไมโครโฟน
 • ฟลิบชาร์ท

ห้องอนานาส


 • ขนาดความกว้าง 8*21.7*8
 • ขนาดของเวที 2.5*3.7*0.5
 • ขนาดความกว้างของฉากหลัง 2.20 *5
 • แบบ Theater Style จุ 150 ท่าน
 • แบบ Classroom Style จุ 110 ท่าน
 • แบบ U-Shape จุ 100 ท่าน

อุปกรณ์ สำหรับงานสัมมนา :

 • ข้อความโฟมบนเวที
 • WI-FI
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์และจอภาพ
 • กระดาษ+ดินสอ
 • โต๊ะวิทยากร
 • ไมโครโฟน
 • ฟลิบชาร์ท

ห้องอนาบี


 • ขนาดความกว้าง 11.2 * 9.8 * 3
 • ขนาดของเวที 1.2*7.5*0.3
 • ขนาดความกว้างของฉากหลัง 1.5*4.7
 • แบบ Theater Style จุ 60 ท่าน
 • แบบ Classroom Style จุ 50 ท่าน
 • แบบ U-Shape จุ 40 ท่าน

อุปกรณ์ สำหรับงานสัมมนา :

 • ข้อความโฟมบนเวที
 • WI-FI
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์และจอภาพ
 • กระดาษ+ดินสอ
 • โต๊ะวิทยากร
 • ไมโครโฟน
 • ฟลิบชาร์ท

ห้องนารีน


 • ขนาดความกว้าง 5.5 * 11.2 * 3
 • แบบ Theater Style จุ 40 ท่าน
 • แบบ Classroom Style จุ 20 ท่าน
 • แบบ U-Shape จุ 20 ท่าน

อุปกรณ์ สำหรับงานสัมมนา :

 • ข้อความโฟมบนเวที
 • WI-FI
 • โต๊ะลงทะเบียน
 • เครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์และจอภาพ
 • กระดาษ+ดินสอ
 • โต๊ะวิทยากร
 • ไมโครโฟน
 • ฟลิบชาร์ท